Efektywna współpraca biznesu z nauką w kontekście Konstytucji dla Nauki oraz Konstytucji dla Biznesu

Efektywna współpraca biznesu z nauką w kontekście Konstytucji dla Nauki oraz Konstytucji dla Biznesu

05 marca 2019 20:32

W dniu 26 lutego br. przedstawiciele Podkarpackiego Centrum Innowacji uczestniczyli w konferencji pt.: „Efektywna współpraca biznesu z nauką w kontekście Konstytucji dla Nauki oraz Konstytucji dla Biznesu”, która odbyła się w murach Politechniki Warszawskiej. Konferencja została zorganizowana przez Polskie Forum Akademicko - Gospodarcze oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii. Otwarcia konferencji dokonał Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego i jednocześnie Prezes Związku Banków Polskich. W swoim wystąpieniu podkreślił dobrą sytuację systemu bankowego w Polsce. Zwrócił uwagę na wysoki potencjał absolwentów szkół wyższych, dzięki którym polskie przedsiębiorstwa notują dobre wyniki gospodarcze. Wskazał również na istotną rolę wsparcia przedsiębiorstw przez instytucje otoczenia biznesu, dzięki którym m.in. buduje się doskonałą współpracę pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Prezes zauważył też na istotę realizacji dobrych projektów badawczo-rozwojowych, w szczególności realizowanych w konsorcjach jednostek naukowych z biznesem. Ponadto trzeba wzmocnić współpracę międzynarodową, gdyż w tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia. Kolejną ważną sprawą jest stworzenie odpowiednich warunków, które przyczynią się do zatrzymania młodych osób w kraju.

Kolejnym prelegentem, który wystąpił podczas otwarcia konferencji był Pan Profesor Arkadiusz Mężyk, Wiceprezes Polskiego Forum Akademicko – Gospodarczego, a także Rektor Politechniki Śląskiej. Rektor przedstawił istotę powstania Polskiego Forum Akademicko – Gospodarczego, które swoją działalnością wspomaga współpracę między nauką, a biznesem. W dalszej części swojego wystąpienia przedstawił swoje spostrzeżenia w kontekście nowej Ustawy 2.0. Następnie głos zabrał Pan Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz gospodarz konferencji. Rektor przywitał uczestników zebrania, po czym przedstawił cele Forum i omówił istotę niniejszej Konferencji, zwracając uwagę na potrzebę takich spotkań w trakcie wdrażania reformy szkolnictwa wyższego.


Na koniec tej części konferencji, swoje wystąpienie miał Pan dr hab. Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pan Minister w trakcie czytania listu od Wicepremiera, Pana Jarosława Gowina omawiał zalety i istotne zmiany w Ustawie 2.0. Zwrócił szczególną uwagę na powiązania nauki z biznesem. Wspomniał również, że został podpisany dokument regulujący kwestie ewaluacji jakości działalności naukowej, w którym zaakcentowano 3 główne obszary: wysoko punktowane publikacje, pozyskiwanie przez uczelnie grantów, a także wpływ działalności jednostki na środowisko lokalne, regionalne, krajowe jak i ponadnarodowe. W dalszej części Pan Minister zaznaczył rolę ustawy o innowacyjności, która ma się przyczynić do wzmocnienia działalności B+R.


Po tych obszernych wystąpieniach rozpoczęły się prelekcje w ramach Sesji I, która poświęcona była poszukiwaniu optymalnej formuły współpracy nauki i biznesu. Swoimi doświadczeniami z zagranicy podzieliła się Pani Aoife Mangan, Innovation Officer z Dyrekcji Generalnej Badań i Innowacji, Komisji Europejskiej. Pani Mangan opowiedziała o współpracy nauki z biznesem z perspektywy europejskiej wskazując przede wszystkim na te pozytywne aspekty, które będzie można przenieść w większym stopniu na realia krajowe. Z kolei o współpracy nauki z biznesem, która może służyć do zwiększania konkurencyjności w skali światowej opowiedział Pan profesor Michael D. Lepech, Dyrektor Center for Sustainable Development and Global Competitiveness, Stanford University. 


Kolejnym prelegentem był Pan Wojciech Szapiel, Prezes Invebtity Fundation, który przedstawił wyniki raportu na temat stanu współpracy nauki i biznesu w Polsce. Dalsza część tej sesji konferencji przeprowadzona została na zasadzie panelu dyskusyjnego, którego tematem przewodnim były perspektywy współpracy przedsiębiorstw i uczelni w świetle Konstytucji dla biznesu i Konstytucji dla nauki. Uczestnicy Panelu próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy nowe otoczenie prawne stanowi solidny fundament do efektywnej współpracy nauki i biznesu. W dyskusji wzięli udział: Pan Andrzej Graboś, Prezes POLMOTORS SA; Pan Profesor Piotr Moncarz, Standford University; Pani Anna Rogowska, Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej; Pan Zbigniew Wojciechowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Pan Profesor Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich. Dyskutanci odpowiadając na zadane w tytule panelu pytanie, poruszyli też kwestię zmian we współpracy nauki z biznesem  Polsce na przestrzeni lat, jak również z czego są dumni we własnej jednostce w kontekście współpracy nauki z biznesem. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że te relacje w ostatnich latach wyraźnie się zmieniają na lepsze i są pełni nadziei na przyszłość.


Po krótkiej przerwie przystąpiono do drugiej sesji konferencji, która poświęcona była doświadczeniom współpracy nauki i biznesu oraz instrumentom wspierającym transfer technologii i komercjalizację. Prelegentami w tej części obrad byli Pan dr inż. Zygmunt Krasiński, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE; Pan Włodzimierz Kuc, Dyrektor Działu Komercjalizacji w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; Pan Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej; Pan Bartosz Sokoliński, Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji w Agencji Rozwoju Przemysłu; Pani Monika Typa, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pani Izabela Wójtowicz, Dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Szerokie grono zacnych prelegentów przedstawiło programy finansowania B+R, omówiło sposoby pozyskania kapitału przez innowacyjnych przedsiębiorców. Przedstawiono też kwestie związane z ulgami podatkowymi w kontekście ustawy o innowacyjności. Wskazano na wartościowy projekt „Doktoratów wdrożeniowych”. Omówiono również sprawy związane z konsolidacją instytutów naukowo-badawczych, które mają stać się największym podmiotem w Europie.


Ostatnim akcentem debaty był panel dyskusyjny, podczas którego szukano odpowiedzi na pytanie, jakie są najlepsze ścieżki komercjalizacji wiedzy, wyników badań naukowych i rozwoju innowacji. W dyskusji wzięli udział: Pan dr Robert Dwiliński, Dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii w Uniwersytecie Warszawskim; Pan Profesor Jacek Guliński, Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza; Pan Jacek Kotra, Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.; Pan Paweł Olechowicz, Prezes MAPU Sp. z o.o.; Pan Ryszard Pazdan, Prezes ATMOTERM SA oraz Pan Profesor Ryszard Pregiel, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Paneliści podczas swojej dyskusji podzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu komercjalizacji wiedzy, wskazując na pojawiające się bariery. Ponadto odnieśli się do nowych instrumentów prawnych, wpływających na sytuację działalności badawczo-rozwojowych. Na koniec konferencji wszyscy uczestnicy mieli możliwość indywidualnych dyskusji podczas lunchu networkingowego. 

UE UE