DOSTĘPNOŚĆ

Oświadczenie w sprawie dostępności

I. Dostępność cyfrowa.
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. opublikowanego na stronie: https://pcinn.org/

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strony są nadal w trakcie budowy stąd wynikają pewne braki w zgodności WCAG. Braki zgodności nie są krytyczne, strona jest dostępna dla osób z ograniczeniami.

Strona Data publikacji Data aktualizacji Zasada WCAG Zgodność
pcinn.org 18.03.2021 1 – Postrzegalność Częściowo zgodna
2 – Funkcjonalność Zgodna
3 – Zrozumiałość Częściowo zgodna
4 – Kompatybilność Zgodna
protolab.pcinn.org 18.03.2021 1 – Postrzegalność Częściowo zgodna
2 – Funkcjonalność Zgodna
3 – Zrozumiałość Częściowo zgodna
4 – Kompatybilność Zgodna
badania.pcinn.org 18.03.2021 1 – Postrzegalność Częściowo zgodna
2 – Funkcjonalność Częściowo zgodna
3 – Zrozumiałość Zgodna
4 – Kompatybilność Częściowo zgodna
protolab.pcinn.org 18.03.2021 1 – Postrzegalność Zgodna
2 – Funkcjonalność Częściowo zgodna
3 – Zrozumiałość Zgodna
4 – Kompatybilność Częściowo zgodna
fnib.pl 03.11.2021 18.01.2022 1 – Postrzegalność Zgodna
2 – Funkcjonalność Zgodna
3 – Zrozumiałość Zgodna
4 – Kompatybilność Zgodna
pdlap.pl 1 – Postrzegalność Zgodna
2 – Funkcjonalność Zgodna
3 – Zrozumiałość Zgodna
4 – Kompatybilność Częściowo zgodna
pcinn.space 1 – Postrzegalność Zgodna
2 – Funkcjonalność Zgodna
3 – Zrozumiałość Zgodna
4 – Kompatybilność Zgodna

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej analizy stanu faktycznego stosowania mechanizmów dostępności bez udziału podmiotów zewnętrznych. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Ponadto występuje opcja zmiany kontrastu oraz opcja zmniejszania i zwiększania czcionki. Systematycznie eliminowane są błędy, które w wyniku sporadycznego pojawiania się uniemożliwiają chwilowe wykorzystanie funkcji ułatwień.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Bociek, adres poczty elektronicznej e.bociek@pcinn.org, nr tel. 507 836 515. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Żądanie powinno zostać zrealizowane niezwłocznie, jednak nie później, niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, zainteresowana osoba niezwłocznie jest informowana, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

II. Dostępność architektoniczna
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. w Rzeszowie ul. T. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów

Ad. 1 – Przestrzenie komunikacyjne.
Budynek posiada poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne wolne od barier. Do budynku prowadzą 3 wejścia. Dwa na poziomie -1, jedno wejście główne na poziomie 0, znajdujące się na frontowej ścianie budynku od ulicy Lenartowicza i dwa wejścia z parkingu prowadzące do dwóch klatek schodowych. Jedno z tylnych wejść prowadzi do windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do wejścia frontowego prowadzą schody oraz rampa umożliwiająca wjazd na wózku. Drzwi główne otwierają się samoczynnie poprzez rozsunięcie na boki, co umożliwia wejście bez wykonywania dodatkowych ruchów. Zaraz za drzwiami znajdują się schody oraz platforma przyschodowa przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dostęp do każdego piętra zapewnia winda dla niepełnosprawnych, w postaci specjalnie dostosowanej platformy, umożliwiającej wjazd wózkiem inwalidzkim. Korytarze zapewniają swobodną komunikację.
Ad. 2. – Rozwiązania techniczne umożliwiające komunikację wewnątrz budynku. Rozwiązania dotyczące rampy wjazdowej do budynku, wejścia, platformy przychodowej, windy dla niepełnosprawnych, zostały opisane w Ad. 1. Dodatkowo Spółka dysponuje parkingiem na poziomie -1. Parking posiada miejsce przeznaczone do parkowania przez osoby niepełnosprawne. Osoba niepełnosprawna ma możliwość wjazdu na wózku prosto z parkingu jednym z wejść do budynku. Ewentualnie istnieje możliwość wyjazdu wózkiem, lub wejścia prawą skrajną częścią wjazdu na parking, a następnie skorzystania z rampy wjazdowej i innych instalacji opisanych w Ad. 1. Na każdej kondygnacji szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwia swobodne poruszanie się osób, w tym osób z niepełnosprawnościami w obydwu kierunkach.
Ad. 3. – Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń budynku.
Spółka nie posiada dedykowane systemu informacyjnego. Rozwiązaniem zastępczym jest pracownik recepcji, który znajduje się w hallu głównym, na wprost od platformy przychodowej, oraz personel Spółki świadczący pracę w budynku.
Ad. 4. – Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z pomocy psa asystującego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Ad. 5 – Zapewnienie możliwości ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami. Ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami zapewniają osoby, o których mowa w Ad. 3 poprzez powiadamianie, wykonywanie poleceń i wspieranie w miarę możliwości odpowiednich służb. Ewakuacja następuje oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi.

II. Dostępność architektoniczna
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. w Rzeszowie ul. T. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów

Dostępność informacyjno – komunikacyjna bazuje na rozwiązaniach, w tym rozwiązaniach zastępczych, które zostały opisane w pkt. I i II niniejszej deklaracji.

Skip to content