DOSTĘPNOŚĆ

Oświadczenie w sprawie dostępności

I. Dostępność cyfrowa.
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. opublikowanego na stronie: https://pcinn.org/

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona Data publikacji Data aktualizacji Zasada WCAG Zgodność
pcinn.org 11.10.2022 19.01.2024 1 – Postrzegalność Zgodna
2 – Funkcjonalność Zgodna
3 – Zrozumiałość Zgodna
4 – Kompatybilność Zgodna
protolab.pcinn.org 19.01.2024 1 – Postrzegalność Zgodna
2 – Funkcjonalność Zgodna
3 – Zrozumiałość Zgodna
4 – Kompatybilność Zgodna
badania.pcinn.org 19.01.2024 1 – Postrzegalność Zgodna
2 – Funkcjonalność Zgodna
3 – Zrozumiałość Zgodna
4 – Kompatybilność Zgodna
protolab.pcinn.org 19.01.2024 1 – Postrzegalność Zgodna
2 – Funkcjonalność Zgodna
3 – Zrozumiałość Zgodna
4 – Kompatybilność Zgodna
naukowcy.pcinn.org 11.10.2022 19.01.2024 1 – Postrzegalność Zgodna
2 – Funkcjonalność Zgodna
3 – Zrozumiałość Zgodna
4 – Kompatybilność Zgodna
technologie.pcinn.org 11.10.2022 19.01.2024 1 – Postrzegalność Zgodna
2 – Funkcjonalność Zgodna
3 – Zrozumiałość Zgodna
4 – Kompatybilność Zgodna
pciprotolab.pcinn.org 11.10.2022 19.01.2024 1 – Postrzegalność Zgodna
2 – Funkcjonalność Zgodna
3 – Zrozumiałość Zgodna
4 – Kompatybilność Zgodna
fnib.pl 03.11.2021 19.01.2024 1 – Postrzegalność Zgodna
2 – Funkcjonalność Zgodna
3 – Zrozumiałość Zgodna
4 – Kompatybilność Zgodna
pdlap.pl 19.01.2024 1 – Postrzegalność Zgodna
2 – Funkcjonalność Zgodna
3 – Zrozumiałość Zgodna
4 – Kompatybilność Zgodna
pcinn.space 19.01.2024 1 – Postrzegalność Zgodna
2 – Funkcjonalność Zgodna
3 – Zrozumiałość Zgodna
4 – Kompatybilność Zgodna

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej analizy stanu faktycznego stosowania mechanizmów dostępności bez udziału podmiotów zewnętrznych. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Ponadto występuje opcja zmiany kontrastu oraz opcja zmniejszania i zwiększania czcionki. Systematycznie eliminowane są błędy, które w wyniku sporadycznego pojawiania się uniemożliwiają chwilowe wykorzystanie funkcji ułatwień.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Bociek, adres poczty elektronicznej e.bociek@pcinn.org, nr tel. 507 836 515. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Żądanie powinno zostać zrealizowane niezwłocznie, jednak nie później, niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, zainteresowana osoba niezwłocznie jest informowana, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

II. Dostępność architektoniczna
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. w Rzeszowie ul. T. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów

Spółka posiada 2 nieruchomości o oznaczeniach Lenartowicza 4 oraz Lenartowicza 6.

Ad. 1 – Przestrzenie komunikacyjne. 

Ad. 2. – Rozwiązania techniczne umożliwiające komunikację wewnątrz budynku. 

Ad. 3. – Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń budynku.

Ad. 4. – Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z pomocy psa asystującego.  

Ad. 5 – Zapewnienie możliwości ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami. 

II. Dostępność architektoniczna
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. w Rzeszowie ul. T. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów

Dostępność informacyjno – komunikacyjna bazuje na rozwiązaniach, które zostały opisane w pkt. I i II niniejszej deklaracji.

Skip to content