Szkolenie w ramach II naboru do Programu grantowego na prace B+R

Szkolenie w ramach II naboru do Programu grantowego na prace B+R

04 marca 2020 14:49
W dniu 3 marca br. Dział Grantów PCI zorganizował szkolenie, którego tematem była ocena merytoryczna wniosków aplikacyjnych w ramach Programu grantowego na prace B+R. W siedzibie PCI gościli przedstawiciele uczelni wyższych na Podkarpaciu: Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Politechniki Rzeszowskiej. 
 
Szkolenie przeprowadził dr inż. Selim Oleksowicz, ekspert oceniający projekty badawczo-rozwojowe, posiadający doświadczenie m.in. w ocenie projektów w ramach Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Regionalnych Programów Operacyjnych, a także w prowadzeniu komercyjnych projektów B+R. To również doktorant nauk technicznych w mechanice i budowie maszyn, członek grupy roboczej ds. rozwoju Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (automatyzacja i robotyzacja, ekologiczne środki transportu), ekspert w ramach programów STEP oraz Innovation Coach. 
 
Podczas szkolenia omówiono logikę projektową w odniesieniu do zasad i kryteriów obowiązujących w ramach konkursu grantowego. Analizie poddano procedury oceny wniosków pod kątem oceny formalnej i merytorycznej. Nie zabrakło przykładów dobrych i złych praktyki pisania wniosków.
 
Po zakończeniu części szkoleniowej odbyły się konsultacje indywidualne z ekspertem i pracownikami Działu Grantów PCI. Spotkanie trwało kilka godzin, nie zabrakło ożywionej dyskusji i wymiany własnych poglądów. Wydarzenie spotkało się z bardzo dobrym odbiorem ze strony uczestników. Podkreślali wysoką wartość merytoryczną uzyskanej wiedzy i jej przydatność w procesie przygotowania wniosków, jak również chęć korzystania z tego typu szkoleń w przyszłości.
UE UE