Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników wydarzeń PCI

10 sierpnia, 2020

Wykonując obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) administrator danych osobowych informuje, a osoba, której dane dotyczą potwierdza przyjęcie do wiadomości następujących informacji:

Administratorem danych osobowych jest Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000710883, NIP: 8133765154, REGON: 368953574.

PCI wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych. Kontakt z IOD poprzez mail: iod@pcinn.org lub kom. +48 798 870 478

Pod ww. dane można się kontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez PCI, czy to jako Administrator danych czy Podmiot Przetwarzający.

Dane osobowe w postaci:

 1. Imię
 2. Nazwisko
 3. Stanowisko
 4. Adres e-mail

będą przetwarzane przez PCI w celu: (1) organizacji i przeprowadzeniu eventu/wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. a) – zgoda), (2) udostępnienie danych osobowych organizatorowi/organizatorom eventu/wydarzenia w celach administracyjnych (np. poinformowanie o miejscu i czasie eventu/wydarzenia) – dotyczy sytuacji, gdy wydarzenie organizowane jest przez inny podmiot niż PCI, (3) marketing bezpośredni produktów i usług własnych PCI (np. wysyłka newslettera, informowanie o wydarzeniach organizowanych przez PCI) – dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną lub komunikację telefoniczną w celach marketingowych, (4) ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami. Dane są zbierane również do celów statystycznych.

Dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. organizatorowi lub organizatorom wydarzenia (np. uczelni wyższej) – dotyczy sytuacji, gdy event/wydarzenie organizowane lub współorganizowane jest przez inny podmiot niż PCI;
 2. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi lub dostarczające towary lub informacje w tym usługi IT, (np. przetwarzanie danych, zarządzanie zasobami, utrzymanie elektronicznego formularza zgłoszenia uczestnictwa), w zakresie w jakim ma to zastosowanie do działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem eventu/wydarzenia przez administratora;
 3. podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa np. organy nadzoru, organy ścigania czy sądy,
 4. podmiotom nadzorującym działania PCI.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez PCI do czasu:

 1. zakończenia eventu/wydarzenia lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 2. rezygnacji z otrzymywania newslettera lub komunikacji marketingowej drogą telefoniczną – dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na wymienione wyżej działania;

Po upływie powyższych okresów administrator będzie przechowywał dane osobowe, jeżeli zobowiązany jest do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tych przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów przez okres przedawnienia roszczeń.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikowi eventu/wydarzenia przysługują następujące prawa:

 1. dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 2. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@pcinn.org;
 3. do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych

Udostępnij
Skip to content