Wybrano najlepsze projekty w ramach III naboru do Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji

17 grudnia, 2021

W dniu 16 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów (KAZ), podczas którego przedstawiciele PCI, organizacji biznesowych oraz uczelni partnerskich PCI: Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dokonali wyboru najlepszych projektów spośród złożonych w ramach III naboru na prace B+R jednostek naukowych.

Do konkursu wpłynęło 178 wniosków, z czego 175 zostało zakwalifikowanych jako spełniające kryteria formalne. W wyniku oceny merytorycznej przeprowadzonej przez ekspertów zewnętrznych 134 wnioski otrzymały rekomendację do dofinansowania, a 44 wnioski (które nie uzyskały wymaganego minimum punktowego) nie otrzymały rekomendacji do dofinansowania.

Ze względu na wysoką jakość projektów, Zarząd PCI (zgodnie z rekomendacją KAZ) zdecydował o podniesieniu alokacji konkursowej z pierwotnie planowanych 14 000 000 zł do 17 152 325,10 zł, w wyniku czego 63 projekty uzyskają dofinansowanie. Ponadto 69 projektów znalazło się na liście rezerwowej, a 46 na liście projektów odrzuconych.

Do pobrania: Lista rankingowa – Program grantowy PCI – III nabór 

Liczba projektów i kwoty grantów w podziale na uczelnie przedstawiają się następująco:

Uczelnia Liczba projektówKwota dofinansowania 
Uniwersytet Rzeszowski308 911 663,70
Politechnika Rzeszowska297 463 405,70
Wyższa Szkoła informatykii Zarządzania w Rzeszowie2423 880,30
PWSTE w Jarosławiu1166 695,40
KPU w Krośnie1186 680,00
RAZEM 6317 152 325,10

Zwycięskim zespołom naukowym serdecznie gratulujemy!

Kontakt ws Programu grantowego PCI: programgrantowy@pcinn.org  

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Udostępnij
Skip to content