Nasza misja

ROZWÓJ REGIONALNEGO EKOSYSTEMU
INNOWACJI I STARTUPÓW (REIS)

Podkarpackie Centrum Innowacji jest jednym z kluczowych facylitatorów rozwoju Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów (REIS). Facylitacja w tym przypadku oznacza łączenie, ułatwianie, wspieranie, integrowanie oraz inicjowanie wspólnych działań, projektów i zmian. Jest działaniem często spotykanym w gospodarkach rozwiniętych i nastawionych na wdrażanie innowacji. Pozwala uruchamiać potencjał drzemiący we współpracy przy projektach oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Efektem takiego podejścia są często multidyscyplinarne inicjatywy, w których uczestniczy kilku, a nawet kilkunastu partnerów. Poniżej działania realizowane wspólnie przez PCI i aktywnych uczestników Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów Podkarpacia.

Koalicja na rzecz Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów (REIS)

Koalicja na rzecz Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów (REIS) na Podkarpaciu powstała w grudniu 2019 roku. Skupia przedstawicieli Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Loży Business Centre Club w Rzeszowie, Klastra Technologia w Medycynie TECHNOMED, firmy HugeTech oraz Klastra IT. Wspólną płaszczyzną do działania dla członków Koalicji są dedykowane spotkania. Mają one na celu angażowanie uczestników do budowania wzajemnych relacji, nawiązywania efektywnej współpracy, a także podejmowania wspólnych projektów na rzecz rozwoju istniejącego ekosystemu innowacji.

W efekcie podjętych działań, przedstawiciele Koalicji opracowali kalendarz kluczowych wydarzeń dotyczących innowacji i startupów na Podkarpaciu. Jest on dedykowany dla studentów, naukowców, autorów prac badawczo-rozwojowych, przedsiębiorców i startupów. W wyniku spotkań Koalicji podejmowane są także działania mające na celu systematyczny rozwój ekosystemu innowacji i startupów Podkarpacia.

Podczas cyklicznych spotkań omawiane są również możliwości i szanse na wykreowanie wartościowych projektów na rzecz ekosystemu innowacji i startupów dla regionu. Zostały również wskazane i zarekomendowane nowe organizacje, z którymi chcemy nawiązać współpracę w najbliższym czasie. Rozpoczęto także mapowanie usług dla startupów i naukowców, które dostępne są w ekosystemie Województwa Podkarpackiego.

Koalicji na rzecz Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów pozwala na podejmowanie realnych działań związanych z inicjowaniem oraz współorganizowaniem kluczowych projektów i wydarzeń w szeroko rozumianej przestrzeni gospodarczej Podkarpacia.

Wednesday Innovation Night (WIN)

Wednesday Innovation Night to cykl spotkań przeznaczony dla naukowców, przedsiębiorców, właścicieli startupów, inwestorów, studentów, aniołów biznesu, organizacji pozarządowych i osób prowadzących działalność gospodarczą. Biorą w nich również udział przedstawiciele klastrów, instytucji otoczenia biznesu oraz twórcy prac badawczo-rozwojowych z podkarpackich uczelni. To doskonałe miejsce dla osób, którzy poszukują obszarów wspólnego działania. Wydarzenie pod egidą Podkarpackiego Centrum Innowacji daje realną szansę, by jego uczestnicy nawiązywali kontakty ze strony nauki i biznesu, otrzymywali wskazówki dot. rozwoju startupów, badań i innowacji, a także podejmowali współpracę przy nowych i ciekawych projektach.

Wednesday Innovation Night to doskonała okazja, by uczestnicy wydarzenia mogli również poznać bliżej działalność PCI, przedstawicieli projektów naukowych finansowanych w ramach programu grantowego PCI oraz uzyskać informacje na temat działalności Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących czy też prototypów stworzonych przez zespoły studenckie w pracowniach PCI ProtoLab.

Gośćmi specjalnymi każdej edycji WIN są uznani eksperci i prelegenci często spoza Podkarpacia, którzy dzielą się swoją wiedzą, dobrymi praktykami i umiejętnościami wśród przedstawicieli ekosystemu innowacji i startupów naszego regionu. Obecnie ze względu na zagrożenia związane z obecnością koronawirusa COVID-19 w codziennym życiu, wydarzenie przybrało charakter VIRTUAL WIN i zostało przeniesione do świata Internetu. Budowanie nowych relacji, płaszczyzn do inicjatyw i wspólnych działań odbywa się on-line.

#Drukujemydlamedyków

Akcja „Drukujemy dla Medyków” to wspólna inicjatywa Podkarpackiego Centrum Innowacji, Klastra IT, firmy HugeTech i Hammerland Design oraz przedsiębiorstw, instytucji i organizacji funkcjonujących na co dzień w Regionalnym Ekosystemie Innowacji i Startupów, w tym m.in. Fiberlogy, 4mobility, Germanitas, e-bi, Electricall, Pointpack, Hanex, Fundacji Magnezyty, Podkarpackiego Klubu Biznesu, Kartony24, Plast-Spaw, Guliders, Drukarni Barwiński, Stowarzyszenia Honorowych Podhalańczyków, Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej i wolontariuszy ze Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie oraz Hufca ZHP Rzeszów. Nieocenione jest również zaangażowanie wielu osób prywatnych, które wspierały organizację projektu, dokonywały wpłat finansowych, przekazywały komponenty czy też udostępniły swoje drukarki 3D do produkcji przyłbic.

Celem akcji była produkcja przyłbic ochronnych dla personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych). To realna odpowiedź na apel o pomoc w pozyskaniu niezbędnego sprzętu do walki z koronawirusem. Na potrzeby akcji przeznaczyliśmy pracownię druku 3D w PCI ProtoLab (drukarki, surowce, technologie), gdzie powstają elementy składowe przyłbic. Mamy niewątpliwą satysfakcję, że pracownicy PCI byli bardzo zaangażowani w tą inicjatywę.

W siedzibie PCI znajduje się magazyn produktów gotowych, skąd przyłbice są rozwożone przez koordynatorów do placówek medycznych. Wspólne działanie to praca 59 drukarek 3D oraz ponad 33 tysięcy wykonanych przyłbic. Koordynatorzy akcji dostarczyli je do 178 placówek na Podkarpaciu, jak i do innych regionów naszego kraju (m.in. do Radomia czy Wrocławia). Mamy satysfakcję, że Podkarpackie Centrum Innowacji jest jednym z facylitatorów akcji. Dziękujemy za zaangażowanie wolontariuszom, osobom prywatnym oraz przedsiębiorcom i przedstawicielom biznesu za pomoc i wsparcie tej szlachetnej akcji.

Zapraszamy do współpracy!

UE UE