OPIS STANOWISKA

 1. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz zakupów zgodnie z zasadami dokonywania zakupów w projektach UE, w tym sporządzanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach zasady konkurencyjności oraz PZP (w szczególności ogłoszeń o zamówieniach, SWZ, OPZ, protokołów prowadzonych postępowań);
 2. Opracowywanie projektów umów z dostawcami i wykonawcami;
 3. Prowadzenie korespondencji z oferentami i wykonawcami;
 4. Nadzór nad poprawnością interpretacji przepisów w zakresie zamówień publicznych;
 5. Ocena składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienia publiczne);
 6. Weryfikacja wniosków zakupowych pod względem ich zgodności z regulacjami wewnętrznymi, zasadami udzielania zamówień publicznych w projektach finansowanych
  z Funduszy Europejskich oraz przepisami PZP;
 7. Wsparcie merytoryczne i techniczne w procesie przygotowania wniosku zakupowego, opisu przedmiotu zamówienia i innych wymaganych dokumentów niezbędnych w procedurze zakupowej;
 8. Czuwanie nad obiegiem dokumentów wg procedur przyjętych dla realizacji zamówień;
 9. Przygotowywanie i raportowanie informacji o stopniu osiągania wskaźników realizacji operacji oraz wysokości środków wydatkowanych na operacje;
 10. Prowadzenie rejestrów prowadzonych przez Spółkę postępowań PZP, zakupów i wniosków zakupowych;
 11. Ścisła współpraca z instytucjami finansującymi w zakresie kontroli udzielanych zamówień;
 12. Współpraca z inicjatorami procesu zakupowego w zakresie przygotowania i realizacji wniosku zakupowego;
 13. Współpraca z zespołem wewnętrznym, odpowiedzialnym za realizację projektów;
 14. Wsparcie działu księgowości w realizacji bieżących zadań związanych z prawem unijnym.

WYMAGANIA STANOWISKA

 1. Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie, europeistyka;
 2. Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy PZP;
 3. Premiowane będzie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów finansowanych ze środków UE;
 4. Znajomość przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i powiązanych aktów wykonawczych, wiedza i doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji przetargowej (ofert, umów, SWZ);
 5. Znajomość zagadnień związanych z dyscypliną finansów publicznych;
 6. Zdolność analitycznego myślenia;
 7. Samodzielność;
 8. Komunikatywność;
 9. Terminowość i rzetelność;
 10. Umiejętność organizacji i planowania czasu pracy;
 11. Bardzo dobra znajomość MS Office.

OFERUJEMY

 1. Umowę o pracę – 100% etatu;
 2. Pracę w firmie zorientowanej na rozwój innowacyjności;
 3. Możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia, warsztaty, kursy).

Zakres wynagrodzenia: 3 500 – 5 000 zł netto, stosownie do posiadanego doświadczenia.


O PRACODAWCY

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o  rozwija Regionalny  Ekosystem Innowacji i Startupów poprzez budowanie relacji pomiędzy jego członkami oraz realizowanie projektów na jego rzecz. Jesteśmy łącznikiem pomiędzy światem nauki, biznesu i administracji, pracującym z firmami, uczelniami, jednostkami badawczymi, środowiskiem studenckim i startupami. Inwestujemy w projekty badawcze o wysokim potencjale komercjalizacji poprzez instrumenty finansowe dla jednostek naukowych, animujemy współpracę z firmami oraz prowadzimy przestrzeń, narzędzia i projekty wspierające powstawanie prototypów i startupów.

Udostępnij

Aplikuj za pomocą formularza

  CV *

  List motywacyjny


  Podkarpackie Centrum Innowacji zastrzega sobie nierozpatrywanie ofert złożonych po terminie, możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. *


  Skip to content