OPIS STANOWISKA

 1. Prowadzenie pełnej księgowości oraz odpowiedzialność za politykę rachunkową Spółki; 
 2. Weryfikacja wydatków pod kątem formalnym i rachunkowym ponoszonych przez Spółkę oraz odpowiedzialność za prawidłowe ich księgowanie w systemie COMARCH OPTIMA; 
 3. Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji księgowej oraz za prawidłowy obieg dokumentów księgowych; 
 4. Dekretacja i opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z procedurami wewnętrznymi; 
 5. Przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby Zarządu Spółki oraz instytucji zewnętrznych, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych według standardów określonych w Ustawie o rachunkowości; 
 6. Odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenia podatkowe; 
 7. Kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m. in. US, ZUS, GUS, banki, audytorzy), w tym w zakresie kontroli; 
 8. Współpraca w procesie opracowywania wieloletnich planów finansowych Spółki, rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz w realizacji innych działań obejmującymi aspekty księgowe i finansowe; 
 9. Dbałość o przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych i poufność przetwarzanych informacji. 

WYMAGANIA STANOWISKA

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu ekonomii i finansów lub posiada III stopień kwalifikacji zgodnie z system certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce;
 2. Min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z prowadzeniem pełnej księgowości, w tym min. 1 rok na stanowisku samodzielnym; 
 3. Praktyczna znajomość przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, aktów prawnych regulujących problematykę dyscypliny finansów publicznych;  
 4. Terminowe wykonywanie obowiązków, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, asertywność, samodzielność, umiejętność logicznego myślenia i analizy ryzyka, zdolność do podejmowania decyzji; 
 5. Biegła obsługa programu MS Excel. 
 6. Mile widziane:
  1. Doświadczenia w rozliczaniu projektów inwestycyjnych    finansowanych z funduszy UE; 
  2. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego; 
  3. Znajomość dokumentu „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020”, Znajomość Załącznika 7. do SZOOP RPO Woj. Podkarpackiego „Katalogi wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań – zakres EFRR”. 

OFERUJEMY

 1. Umowę o pracę – 100% etatu;
 2. Pracę w firmie zorientowanej na rozwój innowacyjności;
 3. Możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia, warsztaty, kursy).
 4. Zakres wynagrodzenia: 3 000 – 4 500 zł netto, stosownie do posiadanego doświadczenia.

O PRACODAWCY

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o  rozwija Regionalny  Ekosystem Innowacji i Startupów poprzez budowanie relacji pomiędzy jego członkami oraz realizowanie projektów na jego rzecz. Jesteśmy łącznikiem pomiędzy światem nauki, biznesu i administracji, pracującym z firmami, uczelniami, jednostkami badawczymi, środowiskiem studenckim i startupami. Inwestujemy w projekty badawcze o wysokim potencjale komercjalizacji poprzez instrumenty finansowe dla jednostek naukowych, animujemy współpracę z firmami oraz prowadzimy przestrzeń, narzędzia i projekty wspierające powstawanie prototypów i startupów.

Udostępnij

Aplikuj za pomocą formularza

  CV *

  List motywacyjny


  Podkarpackie Centrum Innowacji zastrzega sobie nierozpatrywanie ofert złożonych po terminie, możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. *


  Skip to content