Wybrano najlepsze projekty w ramach II naboru do Programu grantowego PCI

Wybrano najlepsze projekty w ramach II naboru do Programu grantowego PCI

13 stycznia 2021 09:50

Wybrano najlepsze projekty w ramach II naboru do Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji

 

W dniu 12 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów (KAZ), podczas którego przedstawiciele PCI, organizacji biznesowych oraz uczelni: Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dokonali wyboru najlepszych projektów spośród złożonych w ramach II naboru na prace B+R jednostek naukowych.

 

Do konkursu wpłynęły 143 wnioski, wszystkie zostały zakwalifikowane jako spełniające kryteria formalne. W wyniku oceny merytorycznej przeprowadzonej przez ekspertów zewnętrznych 119 wniosków otrzymało rekomendację do dofinansowania, a 24 wnioski (które nie uzyskały wymaganego minimum 28 pkt) zostały odrzucone.

 

Ze względu na wysoką jakość projektów, Zarząd PCI (zgodnie z rekomendacją KAZ) zdecydował o podniesieniu alokacji konkursowej z pierwotnie planowanych 6 000 000 zł do 10 118 575,88 zł (w tym 9 324 330,80 złto środki przeznaczone bezpośrednio na prace B+R, a 794 245,08 zł to koszty pośrednie Uczelni) w wyniku czego granty otrzymają 63 zespoły naukowe. 

 

Do pobrania: Lista rankingowa - Program grantowy PCI - II nabór 

 

Liczba projektów i kwoty grantów w podziale na uczelnie przedstawiają się następująco:

 

Uczelnia 

Projekty 

Kwota na prace B+R 

Całkowita wartość projektów 

Politechnika Rzeszowska 

32 

4 527 485,30 

4 937 339,60 

Uniwersytet Rzeszowski 

25 

3 855 311,50 

4 158 063,43 

Wyższa Szkoła Informatyki 

i Zarządzania 

6 

941 534,00 

1 023 172,85 

RAZEM 

63 

9 324 330,80 

10 118 575,88 


 

W najbliższych dniach Liderzy zwycięskich zespołów otrzymają instrukcje co do dalszego postępowania. Kontakt z PCI w sprawie wyników konkursu: programgrantowy@pcinn.org

 

Zwycięskim zespołom naukowym serdecznie gratulujemy!

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

UE UE