Regulamin Webinarów organizowanych przez PCI SP. Z O.O. w Rzeszowie

Regulamin Webinarów organizowanych przez PCI SP. Z O.O. w Rzeszowie

08 marca 2019 15:00


Regulamin Webinarów

organizowanych przez PCI SP. Z O.O. w Rzeszowie

 

 

§ 1 Definicje.

 

a)     Webinar – wydarzenie internetowe organizowane przez PCI w celu realizacji założeń projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji”, który finansowany jest ze środków pochodzących z „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020”.

b)     PCI – Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.  z siedzibą w Rzeszowie z siedzibą pod adresem 35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000710883, NIP: 8133765154, kapitał zakładowy w wysokości 500.000,00 zł.

c)      Uczestnik – osoba fizyczna rejestrująca się na Webinar za pośrednictwem GetResponse®, która bierze lub planowała brać udział w Webinarze.

d)     Strony – to pojęcie określa łącznie PCI i Użytkownika.

e)     Serwis internetowy – www.getresponse.com

f)       Strona internetowa – strona przez którą Użytkownik uzyskuje dostęp
do Webinarów

g)     RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

h)     Formularz rejestracji – internetowy formularz, zamieszczony na Stronie, wypełniany przez Użytkownika w celu rejestracji Uczestników na Webinarze.

i)       Siła wyższa – zdarzenie o charakterze zewnętrznym, niemożliwe
do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, nawet przy dochowaniu należytej staranności.

 

§ 2 Postanowienia ogólne.

 

1.      Webinar trwa w czasie rzeczywistym w wymiarze czasowym od jednej do trzech godzin.

2.      Liczba Uczestników jednego Webinaru ze względów technicznych nie może przekraczać 100 osób. PCI każdorazowo w ogłoszeniu o Webinarze podaje maksymalną liczbę osób, które mogą w nim uczestniczyć.

3.      O uczestnictwie w Webinarze decyduje kolejność rejestracji. PCI ma prawo do odmowy dostępu dla Uczestników, którzy  w trybie rejestracyjnym zajmowali miejsce na liście o wartości wyższej, niż planowana liczba uczestników danego Webinaru.

4.      Uczestnicy Webinaru nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać jego treści i jego przebiegu. Webinar jest chroniony prawami autorskimi. W przypadku naruszenia postanowień tego punktu PCI zastrzega możliwość zablokowania Uczestnika,
w łącznie z możliwością wykluczenia go od udziału w kolejnych Webinarach.

5.      PCI podejmuje wszelkie działania, aby Webinaria prowadzili kompetentni prelegenci, posiadający wiedzę w przedmiocie Webinaru. PCI nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za publikowane na Webinarze treści. PCI nie odpowiada również za efekt, jaki będzie miał dla Uczestnika Webinar.

6.      Uczestnicy rejestrują się na Webinar przez adresy e-mail oraz podając nazwę
i Użytkownika, wskazane w Formularzu rejestracji.

7.      Webinaria organizowane przez PCI są bezpłatne.

 

 

§ 3 Umowa o udział w Webinarze

 

1.      Uczestnictwo w Webinarze możliwe jest po zawarciu przez Strony umowy o udział w Webinarze.

2.      Umowa pomiędzy Stronami, o której mowa w pkt. 1 zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Uczestnika Formularza rejestracji za pośrednictwem Serwisu internetowego.

3.      Do umowy Stron o udział w Webinarze stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu. Regulamin ten stanowi integralną część takiej umowy.

4.      Uczestnik może się wycofać z udziału w Webinarze w każdym momencie aż do momentu jego rozpoczęcia.

 

§ 4 Zobowiązania i uprawnienia Stron

 

1.      Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem Webinaru.

2.      Po dokonaniu rejestracji Uczestnik otrzyma link do Webinaru na adres e-mail podany w Formularzu rejestracji. Link będzie aktywny do terminu Webinaru.

3.      Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Webinarów w sposób zgodny z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, w tym z poszanowaniem praw osób trzecich.

4.      Każdy Uczestnik Webinaru ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania, co sankcjonuje poprzez zawarcie z PCI umowy, o której mowa w § 3. Odpowiedzialność PCI za działania i zaniechania Uczestników Webinaru jest wyłączona. 

5.      PCI może w każdym czasie wprowadzić zmiany w agendzie Webinaru oraz zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry Webinaru. Zmiana o której mowa w pkt. niniejszym nie wymaga obligatoryjnego uzasadnienia. PCI nie odpowiada za następstwa działań, o których mowa w punkcie niniejszym.

6.      Bez względu na wcześniejsze postanowienia, PCI nie ponowi również odpowiedzialności za inne działania i zdarzenia do których można zaliczyć w szczególności:

a)     błędne podanie przez Uczestnika adresu e-mail służącego do rejestracji w wybranym Webinarze, skutkujące uniemożliwieniem wzięcia w nim udziału;

b)     nieprawidłowe działanie urządzeń, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Webinarze;

c)      zdarzenia spowodowane Siłą wyższą;

d)     utracone korzyści Uczestnika;

e)     możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej podczas Webinarów.

7.      Bez względu na wcześniejsze postanowienia, wyłącza się również odpowiedzialność PCI za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników z Webinarów, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z nich, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek.

 

§ 5 Własność intelektualna

 

1.      Uczestnicy mają kategoryczny zakaz podawania w swoich wypowiedziach informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeżeli jednaka taka tajemnica zostanie przedstawiona w wypowiedzi, to PCI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jej ujawnienie.

 

§ 6 Ochrona danych osobowych

 

1.      Administratorem danych osobowych Uczestników Webinaru jest:

·         na etapie rejestracji na wydarzenie internetowe – PCI;

·         na etapie uczestniczenia w wydarzeniu internetowym – Zarząd Województwa Podkarpackiego.

2.      Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Uczestników Webinaru znajdują się https://pcinn.org/aktualnosci-pci/272.

§ 7 Postanowienia końcowe.

 

1.      Wprowadzenie przez PCI nowego Regulaminu pozostaje bez wpływu na stosunki umowne powstałe przed tą zmianą.

2.      Wiadomości i wszelkie powiadomienia dla Uczestnika mogą być dokonywane w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu rejestracji.

3.      Uczestnik musi powiadomić PCI o zmianach adresów e-mail pod rygorem negatywnych skutków przewidzianych niniejszym Regulaminem.

4.      Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Webinarów mają jedynie charakter informacyjny.

5.      Wszelkie spory rozwiązywane będą przed sądem miejscowo właściwym dla PCI.

6.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.

7.      Regulamin udostępniany jest na stronie www.pcinn.org, która umożliwia jego pozyskanie i zapoznanie się z jego treścią.

UE UE