KLAUZULA INFORMACYJNA  dla uczestników Webinarów (szkoleń / spotkań online) organizowanych przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (w związku z realizacją RPO WP 2014-2020) za pomocą platformy GetResponse

KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczestników Webinarów (szkoleń / spotkań online) organizowanych przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (w związku z realizacją RPO WP 2014-2020) za pomocą platformy GetResponse

08 marca 2019 14:00

KLAUZULA INFORMACYJNA

 dla uczestników Webinarów (szkoleń / spotkań online) organizowanych przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (w związku z realizacją RPO WP 2014-2020) za pomocą platformy GetResponse

Projekt „Podkarpackie Centrum Innowacji” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I  „Konkurencja i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (PCI) pełni funkcję brokera innowacji, prowadzącego transfer wyników prac B+R z jednostek naukowych do przedsiębiorstw, oraz inicjującego współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi. PCI realizuje swoją misję działając na trzech podstawowych platformach:

Platforma 1 – dedykowana waloryzacji, czyli wyborowi i rozwojowi obiecujących projektów B+R realizowanych na uczelniach, podnosząc przez to poziom gotowości technologicznej (TRL) finansowanych projektów do punktu, w którym komercjalizacja staje się możliwa i bardziej opłacalna.

Platforma 2 – sprzedaż badań zleconych, czyli PCI realizuje funkcję brokera usług badawczych polegającą na łączeniu podaży i popytu na usługi badawcze, usługi wzorcowania, prace B+R.

Platforma 3 – fizyczna przestrzeń ProtoLab, wyposażona w podstawowe narzędzia pozwalające na konstruowanie prototypów, ukierunkowana na tworzenie studentom i badaczom możliwości uczenia się i eksperymentowania z różnymi technikami produkcji.

PCI przetwarzając dane osobowe, w zależności od przypadku, raz pełni funkcję Administratora danych osobowych (ADO), innym razem jest Podmiotem przetwarzającym, który przetwarza dane osobowe w imieniu i na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego (Instytucji Zarządzającej).

Jeżeli jest Pani/Pan Beneficjentem Projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji”, tzn. korzysta z proponowanych przez PCI możliwości, np.:

·         jest Pani/Pan Grantobiorcą (czyli już po podpisaniu umowy na finansowanie projektu B+R jednostek naukowych),

·         jest Pani/Pan przedstawicielem Laboratorium, które jest członkiem Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (dalej PSLBiW),

·         jest Pani/Pan użytkownikiem przestrzeni ProtoLab,

·         jest Pani/Pan uczestnikiem szkoleń, konferencji, konkursów, webinarów, itp.),

to Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych PCI jest Zarząd Województwa Podkarpackiego, a PCI pełni rolę Podmiotu Przetwarzającego.

W innych przypadkach, np.:

·         na etapie wnioskowania o objęcie projektu finansowaniem,

·         na etapie rekrutacji do uczestnictwa w danym wydarzeniu organizowanym przez PCI (rejestracji),

·         przy przetwarzaniu Pani/Pana wizerunku,

·         przy wysyłce newslettera

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

W związku z powyższym chcemy Panią/Pana poinformować, że Pani/Pana dane zebrane na etapie rejestracji na Webinar będą znajdowały się w naszej bazie kontaktowej i służyły nam do różnych celów, o czym poniżej.

ZATEM …

Stosownie do postanowień art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) niniejszym realizujemy obowiązek informacyjny.

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. jako Administrator Danych Osobowych

I.                    ETAP REJESTRACJI NA WEBINAR

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO) jest Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (dalej PCI) z siedzibą w Rzeszowie, ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000710883, NIP: 8133765154, REGON: 368953574.

2. Kontakt z ADO jest umożliwiony poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy: biuro@pcinn.org oraz poprzez kontakt telefoniczny: +48 507 836 617.

3. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej IOD), z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych. Kontakt z IOD poprzez e-mail: iod@pcinn.org.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) zawarcia i realizacji umowy o udział w Webinarze (w tym do ewentualnego kontaktu, związanego z informowaniem Pani/Pana o tym wydarzeniu) - podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – (wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Zgodnie z §3 pkt. 2 „Regulaminu Webinarów organizowanych przez PCI Sp. z o.o. w Rzeszowie” umowa o udział w Webinarze zostaje zawarta 

z chwilą przesłania przez Panią/Pana formularza rejestracji za pośrednictwem platformy GetResponse.
- ewentualnego świadczenia usługi wysyłki newslettera - podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – (zgoda);
- ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń – podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – (prawnie uzasadniony interes ADO).

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu zakończenia trwania umowy, wycofania zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Wycofać zgodę można poprzez wysłanie za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@pcinn.org wiadomości o treści:

·         „STOP” – w przypadku wycofania zgody na świadczenie usługi wysyłki newslettera.

6. Dostęp do danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy ADO, Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca oraz podmioty utrzymujące infrastrukturę IT, dostawcy narzędzi służących do wysyłania mailingów 
i do analityki działania strony na rzecz ADO.

7. ADO zebranych danych osobowych nie przekazuje do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Pani/Panu przysługują następujące uprawnienia, które może realizować względem ADO:

a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych (w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) (art. 7 RODO),

b) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

c) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),

d) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO),

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),

f) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);

g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO),

Zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z którego z uprawnień może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej wykorzystywania przez ADO Pani/Pana danych osobowych oraz od celu ich przetwarzania. Aby skorzystać 
z powyższych praw należy skontaktować się z ADO lub IOD.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie przez ADO jej/jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. ADO nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

11. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

 

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. jako Podmiot Przetwarzający

II.                 ETAP UCZESTNICZENIA W WYDARZENIU

Jeżeli stanie się Pani/Pan uczestnikiem Webinaru organizowanego przez PCI (po przejściu etapu rejestracji), równocześnie stanie się Pani/Pan beneficjentem projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji”. W związku z powyższym zmieni się Administrator Pani/Pana danych osobowych.

W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zapisami podpisanej pomiędzy Województwem Podkarpackim a Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z o.o. Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 "Podkarpackie Centrum Innowacji" nr RPPK.01.02.00-18-0085/17-00. Jej zapisy stanowią, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO) w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „zbiór danych RPO WP 2014-2020”, jest Zarząd Województwa Podkarpackiego - pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, z siedzibą: 35-010 Rzeszów, 
al. Łukasza Cieplińskiego 4.

2. Osobą wyznaczoną do kontaktu przez ADO w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach zbioru danych osobowych RPO WP 2014-2020 jest: Inspektor Ochrony Danych. Punkt kontaktowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, telefon kontaktowy: 17 74 767 09, adres e-mail: iod@podkarpackie.pl.

3. Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (dalej PCI), będące organizatorem Webinaru, w związku z realizacją RPO WP 2014-2020, jest podmiotem przetwarzającym, dalej „Podmiot Przetwarzający”, w/w dane na podstawie Umowy 
o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 "Podkarpackie Centrum Innowacji" nr RPPK.01.02.00-18-0085/17-00 .

4. Osobą wyznaczoną do kontaktu przez PCI w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników Webinaru, w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych jest: Inspektor Ochrony Danych, ul. T. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów, adres e-mail: iod@pcinn.org.

5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zbioru danych RPO WP 2014-2020 jest art. 6 ust. 1 lit. c) (obowiązek prawny ciążący na administratorze) i e) (zadanie realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) (ważny interes publiczny) RODO, w związku z przepisami:

    a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 347 
z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), dalej „Rozporządzenie ogólne”;
    b.   ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2018.1431, z późn. zm.), „dalej ustawa wdrożeniowa”.

6. Podmiot Przetwarzający zapewnienia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie Pani/Pana danych w ramach zbioru danych RPO WP 2014-2020 spełniało wymogi RODO 
i chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą.

7. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: aplikowanie o środki unijne 
i realizacja projektów, w szczególności: potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacja, monitoring, kontrola, audyt, sprawozdawczość oraz działania informacyjno-promocyjne, w tym zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących finansowanie - w ramach RPO WP 2014-2020.

8. Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, mogą zostać udostępnione, m.in. podmiotom dokonującym oceny, ekspertyzy, jak również podmiotom zaangażowanym, w szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli RPO WP 2014-2020 – zgodnie z nałożonymi na Instytucję Zarządzającą obowiązkami na podstawie m.in.: rozporządzenia ogólnego i ustawy wdrożeniowej.

9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zbiorze danych RPO WP 2014-2020 nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

10. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do: 
- wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego; 
- celów archiwalnych w interesie publicznym; 
- jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach RPO WP 2014-2020, osobie której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych.

11.  Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w ramach RPO WP 2014-2020 ma prawo skorzystać z przysługujących jej uprawnień, o których mowa w pkt 10 - 
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

12.  Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r., poz. 553, z późn. zm.), o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.

13.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez Podmiot Przetwarzający jej/jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

14.  Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu / spotkaniu online jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji w/w celów.

W oparciu o dane osobowe przetwarzane w ramach RPO WP 2014-2020 nie będą podejmowane wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania. 

UE UE