Better World Hackathon regulamin wydarzenia

Better World Hackathon regulamin wydarzenia

30 listopada 2019 09:00
Jeśli chcesz wygenerować ciekawe i innowacyjne rozwiązania, które pomogą naprawić najbliższe otoczenie, a może i świat, to zapraszamy do udziału w hacathonie „Ratujmy Świat”. Szkolenie i warsztaty zostały zaplanowane w Podkarpackim Centrum Innowacji w dniach 7 grudnia (sobota) od godz. 12:00 – 8 grudnia (niedziela) do godz. 16:00. Aula ProtoLab.  Poniżej regulamin wydarzenia:
 
 
§1 Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się wydarzenie pod nazwą „Better World Hackathon” (zwane dalej jako Wydarzenie lub Hackathon).
2. Wydarzenie odbędzie się w dniach 7 - 8 grudnia 2019 r. w Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z o.o. przy ulicy Teofila Lenartowicza 4 w Rzeszowie.
3. Organizatorem wydarzenia jest Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie (35-051) ul. Teofila Lenartowicza 4, NIP: 8133765154, REGON: 368953574, wpisane do KRS pod numerem: 0000710883 - (zwane dalej Organizatorem).
4. Osoby, które zgłosiły swój udział w Hackathonie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są „Uczestnikami”.
5. Ideą Hackathonu jest przekształcenie, w czasie nie dłuższym niż 24 godziny, pomysłu w gotowy produkt lub przynajmniej działający prototyp. Hackathon nie jest przeznaczony dla promocji lub do prezentowania już istniejących produktów. Wymagana jest możliwość udokumentowania, np. z wykorzystaniem systemu kontroli wersji jak Github lub Bitbucket, że kod rozwiązania powstał podczas Hackathonu. W przypadku podejrzeń o użyciu wcześniej przygotowanego projektu Organizator ma prawo zdyskwalifikować daną Drużynę lub danego Uczestnika. Fakt, o którym mowa powyżej musi zostać udowodniony przez Organizatora.
6. Motywem przewodnim Hackathonu jest tworzenie rozwiązań cyfrowych w postaci aplikacji, oprogramowania lub IoT.
7. Uczestnik przystępując do Wydarzenia powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów jak również do potwierdzenia, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Wydarzeniu.
 
§2 Zasady i warunki udziału w Hackathonie
 
1. Udział w Wydarzeniu jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Uczestnikiem Hackathonu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej Uczestnikiem). Osoby poniżej 18 roku życia, które ukończyły lat 16 mogą zostać dopuszczone do udziału w Wydarzeniu tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką opiekuna prawnego. 
3. Uczestnik stwierdza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, aby mógł uczestniczyć w Wydarzeniu. Organizator zawiadamia, że program Hackathonu zakłada wykonywanie przez Uczestników czynności o dużej intensywności i natężeniu przez okres 24 godzin. Uczestnik powinien rozsądnie ocenić i w razie wątpliwości skonsultować z lekarzem, czy jego stan zdrowia pozwala na udział w Hackathonie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za negatywny wpływ udziału w Wydarzeniu na stan zdrowia Uczestnika..
4. Warunkiem udziału w Hackathonie jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie https://protolab.pcinn.org które jest równoznaczne z akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. 
5. Rejestracja potrwa od 26.11.2019 roku do 07.12.2019 roku.
6. Uczestnicy mogą brać udział w wydarzeniu samodzielnie lub w zespołach liczących do czterech osób.
7. Uczestnicy we własnym zakresie organizują sprzęt oraz oprogramowanie, które będą im potrzebne podczas Wydarzenia. Organizator nie odpowiada za używane przez Uczestników oprogramowania podczas Wydarzenia w tym w szczególności za naruszenie praw autorskich osób trzecich do używanego oprogramowania. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne następstwa korzystania przez Uczestników z udostępnionej sieci Internet. Każdy z Uczestników ma obowiązek posiada aktualnego oprogramowania antywirusowego zapewniającego bezpieczeństwo danych zgromadzonych na sprzęcie Uczestnika.
9. Zabrania się wnoszenia i posiadania przez Uczestników broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,  materiałów  pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych lub ich odpowiedników (dopalacze). 
10. Udział w Wydarzeniu oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku i wykorzystanie go w celach promocyjnych, poprzez jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych i kanałach social media prowadzonych przez Organizatora. Organizator zapewnia, że wizerunek Uczestników nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 
§3 Przebieg Hackathonu
 
1. Wydarzenie odbędzie się dnia 7 grudnia 2019 r. od godziny 12:00 do godziny 16:00 dnia następnego. Na ten czas ProtoLab Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. będzie udostępniony dla Uczestników wraz z miejscem na wypoczynek.
2. Organizator w trakcie wydarzenia zapewnia: 
- dostęp do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi oraz kabla Ethernet, 
- zasilanie elektryczne, 
- wyżywienie oraz napoje,
- przestrzeń do pracy,
- miejsce, w którym można odpocząć.
3. Każdy z uczestników ponosi koszty udziału w Wydarzeniu we własnym zakresie..
4. Uczestnicy przygotują prace konkursowe w trakcie trwania Hackathonu w całości samodzielnie, korzystając z własnego sprzętu i własnych narzędzi programistycznych. Organizator nie zapewnia nadzoru nad mieniem Uczestników. 
5. Uczestnik odpowiada za wszelkie wyrządzone przez siebie szkody.. 
6. Na terenie obiektu obowiązuje Regulamin ProtoLab Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. , dostępny w siedzibie Organizatora. Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Wydarzeniu stanowi oświadczenie, że zapoznał się on z treścią wyżej wymienionego Regulaminu, zrozumiał i zaakceptował jego postanowienie, a także zobowiązał się do ich stosowania.
7. Organizator zastrzega, że udostępnione media, urządzenia oraz systemy i programy komputerowe nie mogą być użyte do celów innych niż do udziału w Hackathonie.
 
§4 Wybór zwycięzców oraz rozdanie nagród
 
1. Po zakończeniu prac Uczestnicy zaprezentują swoje prace Jury powołanemu przez Organizatora. Następnie Jury wybierze od 5 do 10 najlepszych Zespołów które zaprezentują swoje projekty wszystkim obecnym na sali podczas krótkiej trzyminutowej prezentacji. Ostatnim krokiem jest wybór zwycięzców przez Jury (3 Zespoły)..
2. Kryteria oceny prac zostaną ogłoszone podczas otwarcia Wydarzenia wraz z przedstawieniem tematyki przewodniej Hackathonu.
3. Po upływie wyznaczonego czasu zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian i poprawek w stosunku do przygotowanego  rozwiązania. Zmiany i poprawki dokonane po upływie wyznaczonego czasu nie będą brane pod uwagę przez Jury.
4. Prezentacja projektu powstałego w ramach Wydarzenia będzie trwała przez określony czas zadeklarowany przez Organizatora. 
5. W ramach wydarzenia przewidziane są nagrody pieniężne o wartości: 
I miejsce 5 000,00 złotych
II miejsce 3000,00 złotych
III miejsce 2000,00 złotych
6. Decyzje Jury zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia liczby głosów, wiążąca jest decyzja przewodniczącego Jury, wybieranego przez członków Jury ze swojego grona przed rozpoczęciem Konkursu.
7. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
8. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
9. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu w Internecie oraz komunikatach prasowych posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.
 
§5 Własność intelektualna
 
1. Właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej do prac i utworów stworzonych podczas wydarzenia są Uczestnicy.
2. Uczestnik poświadcza, iż jest autorem lub współautorem wszelkich prac wykonanych podczas wydarzenia oraz iż te prace nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza, iż bierze na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, które powstałyby w związku z udziałem w Wydarzeniu oraz wykonaną pracą konkursową.
3. Uczestnik poprzez udział w wydarzeniu wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku oraz głosu w materiałach foto i wideo w celach promocyjnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 
§6 Dobór technologii
 
1. Technologia wykonania projektu w ramach Hackathonu jest  dowolna, z wykorzystaniem  narzędzi, bibliotek  i  ram  (frameworks) używanych  legalnie, w tym posiadających  licencję GPL (GNU General Public License) lub  równoważną albo co najmniej dozwolonych do bezpłatnego użytku prywatnego.
2. Uczestnicy podczas wydarzenia mogą tworzyć wszelkie oprogramowanie możliwe do uruchomienia na jednej z wymienionych platform: 
- komputerach osobistych,
- mikrokontrolerach, 
- urządzeniach mobilnych 
- niezbędną część sprzętową.
3. Wszelkie projekty muszą rozpocząć oraz zakończyć się podczas trwania Wydarzenia.
 
§7 Ochrona danych osobowych
 
1. Administratorem danych osobowych jest Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie (35-051) ul. Teofila Lenartowicza 4, NIP: 8133765154, REGON: 368953574, wpisane do KRS pod numerem: 0000710883. Kontakt email: biuro@pcinn.org
2. Dane Uczestników zbierane są w celu zapisu na Wydarzenie oraz zapewnienia jego poprawnej obsługi. Ponadto Dane Uczestników w postaci wizerunku mogą być wykorzystane w celu dokumentacyjnym oraz informacyjnym o działalności PCI.
3. Dane osobowe, jakie będzie zbierało PCI to imię, nazwisko, email, nazwa zespołu uczestnika oraz wizerunek w postaci zdjęć, nagrań audio i wideo nagrywanych w trakcie trwania Wydarzenia. Zgoda na publikację wizerunku jest wyrażona poprzez akceptację Regulaminu i może być cofnięta jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestników jest: 
art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r, tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, którą Uczestnik zawiera poprzez rejestrację na wydarzenie zgodnie z Regulaminem.
5. Odbiorcami danych Uczestników w tym wizerunku zarejestrowanego w trakcie Wydarzenia może być Organizator oraz podmioty wspierające organizację Wydarzenia od strony logistycznej i technicznej, a także instytucje uprawnione do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do momentu rozliczenia Wydarzenia. Wizerunek bez powiązania z innymi danymi osobowymi może być wykorzystany w celu promocji Organizatora oraz Wydarzenia bezterminowo o ile nie zostanie wcześniej wycofana zgoda na publikację wizerunku.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może spowodować brak możliwości uczestniczenia w Wydarzeniu.
8. Organizator nie zamierza przekazywać danych Uczestników do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych. 
9. Uczestnicy mają prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 
10. W związku z przetwarzaniem danych Uczestników przez Organizatorów Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
§8 Postanowienia końcowe
 
1. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z tytułu odwołania lub zmiany daty wydarzenia, wszelkie roszczenia z tego tytułu są wyłączone.
3. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz Regulamin ProtoLab Podkarpackiego Centrum Innowacji sp. z o.o. w Rzeszowie..
4. Wszelkie naruszenia Regulaminu a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, plagiat lub naruszenie przepisów prawa upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z wydarzenia.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
UE UE