Better World Hackathon klauzula informacyjna RODO

Better World Hackathon klauzula informacyjna RODO

30 listopada 2019 10:00
Wydarzenie Better World Hackathon jest skierowane do ludzi z głową pełną pomysłów, którzy mają ochotę by spróbować swoich sił w wyjątkowym wyzwaniu pod nazwą „Ratujmy Świat”. Zapraszamy grafików, informatyków, programistów, twórców gier komputerowych, ludzie szeroko związanych z branżą komputerową, przedstawicieli biznesu, a także innych branż i umiejętności. To oni będą w składach 4-osobowych zespołów, które stworzą innowacyjne projekty. Można także przyjść samodzielnie i dołączyć do zespołu. Poniżej klauzula informacyjna RODO: 
 
Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1) (zwane dalej RODO) w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestników wydarzenia pod nazwą „Better World Hackathon”
 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Teofila Lenartowicza 4, 35–051 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000710883, dalej ADO.  
Kontakt z ADO możliwy jest: pisemnie na adres spółki, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 507 836 617 lub mailowo na adres: biuro@pcinn.org
 
2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej IOD), z którym może Pani/Pan się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez ADO Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych. Kontakt z IOD poprzez e-mail: iod@pcinn.org.
 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez ADO zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z RODO oraz krajowymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do zasad i wymagań w zakresie przetwarzania danych osobowych osób fizycznych.
 
4.  Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
a) wzięcie przez Panią/Pana udziału w wydarzeniu o nazwie „Better World Hackathon” (dalej zwane wydarzeniem), które odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2019 r. (wtorek) w siedzibie ADO przy ul. Lenartowicza 4 w Rzeszowie. Przetwarzanie Pani/Pana danych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa zespołu uczestnika wydarzenia (jeżeli dotyczy)) będzie miało miejsce podczas: elektronicznej rejestracji uczestnictwa w wydarzeniu, komunikowania się z Panią/Panem w sprawach związanych z organizacją wydarzenia, udokumentowania jego przebiegu, w tym sporządzenia listy uczestników, wydania identyfikatorów - podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO – (zgoda); 
b) utrwalenie przebiegu wydarzenia poprzez wykonywanie w trakcie jego trwania zdjęć grupowych, indywidualnych oraz nagrania z niego relacji. Zdjęcia, film będą opublikowane na stronie internetowej ADO oraz na portalach społecznościowych (kontach) należących do ADO. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana wizerunku stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO – (zgoda) w przypadku wykonywania zdjęć indywidualnych i przeprowadzania np. wywiadu, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – (prawnie uzasadniony interes realizowany przez ADO, którym jest promowanie swojej działalności, utrwalenie przebiegu wydarzenia, archiwizowanie) w przypadku wykonywania zdjęć grupowych i nagrywania relacji z konferencji;
c) przekazywanie informacji o różnych wydarzeniach organizowanych przez ADO - podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – (prawnie uzasadniony interes realizowany przez ADO, którym jest marketing bezpośredni, promocja);
d) ewentualne dochodzenie roszczeń lub obrona roszczeń związanych z uczestniczeniem w  wydarzeniu – podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO – (prawnie uzasadniony interes ADO).
 
5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli organizatorzy wydarzenia (upoważnieni pracownicy ADO), Partnerzy wydarzenia, firma zewnętrzna podwykonawcza obsługująca wydarzenie pod kątem wykonania zdjęć i relacji filmowej. Ponadto, Pani/Pana dane mogą być przekazywane do dostawców usług prawnych i doradczych (kancelarii prawnych) (w przypadku dochodzenia należnych roszczeń). 
 
6.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 
7.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ADO do momentu rozliczenia wydarzenia, chyba, że wcześniej wycofa Pani/Pan zgodę lub wniesie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Dane mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 
8. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, które można realizować względem ADO:
a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych (w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) (art. 7 RODO),
b)  prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
c) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
d)  prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO),
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
f)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO),
g)   prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO).
 
Zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z którego z uprawnień może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej wykorzystywania przez ADO Pani/Pana danych osobowych oraz od celu ich przetwarzania. Aby skorzystać z powyższych należy skontaktować się z ADO.
 
9.  Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uważa, że przetwarzanie przez ADO jej/jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 
10. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Bez ich podania nie będzie możliwy udział w wydarzeniu. 
 
11. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddane profilowaniu.
UE UE