Dotacje na prace B + R

Dotacje na prace B + R

18 lutego 2019 20:41

„Szybka ścieżka” to jeden z najbardziej znanych i popularnych konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (I Oś priorytetowa „Wsparcie dla prowadzenia B+R przez przedsiębiorstwa”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020). O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy, którzy chcą realizować projekty B + R. Ich efektem ma być stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu poprzez realizację badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

Czym są badania przemysłowe?           

Badania przemysłowe mają za zadanie zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów i usług, jak również wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług. Badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych. Ten etap prac odbywa się w środowisku laboratoryjnym, po którym przechodzi się do dalszych badań w celu udoskonalania technicznego produktów, procesów lub usług. Jest to zatem przejście do etapu prac rozwojowych, a także eksperymentalnych prac rozwojowych, które definiowane są jako nabywanie, łączenie, kształtowanie oraz wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy
i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej a także innej wiedzy oraz umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Na tym etapie mogą być udoskonalane prototypy, opracowywane demonstracje, projekty pilotażowe oraz testowane, jak również walidowane nowe lub ulepszone produkty, usługi lub procesy.

Kolejnym etapem badań są prace przedwdrożeniowe, które są działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych w działalności gospodarczej. Umożliwiając doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować.

Dofinansowanie w ramach „szybkiej ścieżki”, otrzymują projekty, w których przewiduje się powstanie innowacji procesowej lub produktowej. Jako innowację procesową należy rozumieć wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy. Z kolei innowacja produktowa oznacza wprowadzenie na rynek nowego towaru lub usługi, bądź znaczące ulepszenie oferowanych wcześniej towarów i usług.

Cechą charakterystyczną „Szybkiej ścieżki” jest,  jak sama nazwa mówi, dość szybki czas wydania decyzji o przyznaniu dotacji.

W 2019 roku na konkursy w ramach Poddziałania 1.1.1 do podziału przeznaczono 2.25 mld zł. Dość istotną zmianą jest to, że o dofinansowanie, w ramach jednej procedury konkursowej, mogą starać się zarówno MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy. Kolejną, dość istotną nowością jest możliwość udziału w konkursie nie tylko samych firm, ale także konsorcjów przedsiębiorców
i jednostek naukowych. W praktyce oznacza, że MŚP lub duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w partnerstwie lub we współpracy z uczelniami czy instytutami naukowymi. Takie rozwiązanie z pewnością umożliwi lepsze zaplanowanie, przygotowanie
i realizację projektów badawczo-rozwojowych.

Warto wspomnieć też, że poprzez  wdrożenie programu Dostępność+, NCBR ogłosi także nowy konkurs, który będzie miał na celu wsparcie prac B+R ukierunkowanych na stworzenie lub dostosowanie istniejących już produktów i usług do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wszystkie złożone do konkursu projekty będą oceniane przez niezależnych ekspertów nie tylko pod kątem innowacyjności, ale także zapotrzebowania rynkowego i opłacalności wdrożenia.
W konkursie będzie można również składać projekty dedykowane wykorzystaniu istniejących już technologii – poprzez ich nowe, „skrojone na miarę” zastosowanie – na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Będą także środki dla MŚP z certyfikatem Komisji Europejskiej Seal of Excellence. Na konkurs dedykowany tej grupie zostało zarezerwowane 50 mln zł. Podobnie jak w poprzednim roku we wszystkich konkursach w ramach POIR dofinansowanie będzie można uzyskać na realizację projektów w regionach słabiej rozwiniętych, co oznacza, że miejscem realizacji projektu musi być województwo inne niż mazowieckie.

Na podstawie harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2019 rok z dnia 4.02.2019 r. przewiduje się następujące terminy i budżety konkursów w ramach „Szybkiej ścieżki”:

  • Szybka ścieżka dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence, budżet: 50 mln zł, ogłoszenie konkursu: 15 lutego 2019 r.; rozpoczęcie naboru wniosków: 1 kwietnia 2019 r.; zakończenie naboru wniosków: 29 listopada 2019 r.
  • Szybka ścieżka dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet I konkursu: 1 050 mln zł, ogłoszenie konkursu: 28 lutego 2019 r.; rozpoczęcie naboru wniosków: 1 kwietnia 2019 r.; zakończenie naboru wniosków:
    1 lipca 2019 r.
  • Szybka ścieżka dedykowana projektom na rzecz dostępności, budżet: 50 mln zł, ogłoszenie konkursu: 28 lutego 2019 r.; rozpoczęcie naboru wniosków: 1 kwietnia 2019 r.; zakończenie naboru wniosków: 1 lipca 2019 r.
  • Szybka ścieżka dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet II konkursu: 1 100 mln zł, ogłoszenie konkursu: 14 sierpnia 2019 r.; rozpoczęcie naboru wniosków: 16 września 2019 r.; zakończenie naboru wniosków: 16 grudnia 2019 r.
UE UE