Wsparcie dla wdrożeń innowacyjnych technologii środowiskowych

Wsparcie dla wdrożeń innowacyjnych technologii środowiskowych

21 listopada 2018 17:08
Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach fazy „W", programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce"
Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych.
 
Celem programu jest wdrożenie innowacyjnych technologii  środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń  na  środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS): 
 
1. Biogospodarka rolno‐spożywcza, leśno‐drzewna i środowiskowa:
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 3: Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska w zakresie:

 

a) Nowoczesnych biotechnologii w ochronie środowiska

2. Zrównoważona energetyka:
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 4: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 5: Inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie:

 

a. Materiałów i technologii

b. Systemów energetycznych budynków

c. Rozwoju maszyn i urządzeń 

d. Przetwarzania i powtórnego użycia materiałów

  •  Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 6: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

 
3. Surowce naturalne i gospodarka odpadami:
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 7. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów

 

  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 8: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)

 

  •  Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 9: Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno‐ściekowej

 
Rodzaje przedsięwzięć: 

Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie/zakładzie polegające na:

  • uruchomieniu produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu/technologii,

 

  • wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii,

 

które służą  poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszają  negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniają odporność gospodarki na presje środowiskowe.

 
Nabór do programu startuje 3 grudnia 2018 r. i zakończy się 28 lutego 2019 r. 
 
Program przewiduje dofinansowanie bezzwrotne w formie dotacji (faza B+R) oraz finansowanie zwrotne w postacie pożyczki (faza B+R oraz faza wdrożenia technologii). Budżet przedsięwzięcia wynosi ponad 2mld zł.
 

W czasie trwania naboru zaplanowano szkolenia dla przedsiębiorców z przygotowania wniosków. Terminy zostaną udostępnione na stronie internetowej Narodowego Funduszu: nfosigw.gov.pl

UE UE